!*! 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

*!*


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X